miercuri, 3 noiembrie 2010

NESTEMATELE LUMII - ERIX - ERICE

Călătorind prin lume ai ocazia să parcurgi locuri unde totul te îndeamnă să devii mai bun, dar şi altele care îţi înăspresc spiritul. Paşii te poartă prin locuri care te îndeamnă la visare şi prin altele care îţi lezează simţurile sau gândirea prin brutalitatea celor dezvăluite. Există ambienturi născute parcă pentru tihnă şi pace, sau unde totul încearcă să-ţi strecoare în suflet nelinişti de neînţeles, în care ai reprezentări ale unor vieţi anterioare trecute şi misterioase. Ajungi uneori în locuri unde exaltă natura în superba ei sălbăticie şi unde trăieşti sentimentul că eşti apărat, unde te regăseşti pe aripi de visări. Alteori căile urmate străbat ţinuturi cenuşii, sau amorfe, ţinuturi care îţi resping orice încercare de comunicare, de unde cauţi să scapi cât mai grabnic spre refugiul dintre ai tăi.
Aidoma unei corăbii gigantice, pământul robust al Siciliei, leagăn şi sprijin al unor seminţii şi civilizaţii străvechi, evocă tremurul său tectonic, parfumuri şi vestigii, murmurul unor mulţimi umane  spulberate. Le vezi aievea apropiindu-se de pretutindeni de pe coame de valuri, în grupuri nesfârşite, grupuri ce înaintează printre fragmentele de coloane, de capiteluri, de frontoane, frize, sau arhitrave, printre pietrele albe rămase solitare sub soarele statornic şi arzător.
Intr-o visare cu ochii deschişi, te emoţionează umbrele omenirii trecute prin veacuri, atât de apropiată de sufletul tău şi atât de depărtată de tine în timp, omenire venită pe acel pământ arzător ca să-şi găsească, în confruntare cu semenii ei, o viaţă nouă, mai bogată, o pavăză împotriva incertitudinii de unde a pornit şi a spaimelor de care s-a simţit sfâşiată.
La mijloc de Mediterană, pe un tărâm atât de dorit şi de devastat de o mulţime de seminţii, te copleşeşte afecţiunea fraternă pentru cele purtătoare de civilizaţie, te simţi definitiv solidar cu întreaga umanitate atinsă de aripa civilizaţiei.
Văzută de la mari înălţimi, Sicilia pare o bucată grosieră de uscat, aruncată în valurile unei mări adânci. Relieful ei înalt insuflă o  soliditate trainică, astfel că nimeni nu ar fi tentat să creadă că „tremură“ des, asemănător cu pielea unui cal ce alungă muştele supărătoare, că din punct de vedere seismic este o mare înşelăciune. Nimic nu este mai precar decât tegumentul de piatră şi pământ al Siciliei, aflat la discreţia forţei malefice a Etnei. Vulcanul colosal erupe spectaculos la intervale scurte, provoacă fisuri care fumegă continuu, alunecări dramatice de teren, cutremură în permanenţă insula, totul într-o încercare obstinantă de a nu lăsa nimic în picioare din strădania seculară a oamenilor, de a curma spasmodic firul generaţiilor.
Dincolo de forţele telurice ce o frământă şi dincolo de spaimele ce însoţesc forţele dezlănţuite ale naturii, Sicilia rămâne un loc minunat de pe pământ, un loc unic al genezei naturii şi a omului, un pământ străvechi deasupra căruia aleargă cu repeziciune norii Atlanticului îndepărtat, unde suflă arzător deşertul Saharei, unde scânteiază răsăriturile şi strălucesc apusurile, un loc unde oamenii au moştenit, dar au şi împrăştiat un pumn plin de nestemate.
Una dintre acele nestemate este străvechea locuire Eryx, astăzi Erice, locuire de piatră pentru vulturi, care străjuie Mediterana apuseană din vârful puţin rotunjit al insulei dintre acel punct cardinal. Acolo, cu faţa spre Gibraltar, tărâmul triunghiular al Siciliei se întinde ca un covor de vegetaţie festonat de coamele înspumate ale valurilor ce scaldă plajele şi, pe alocuri, de salinele de suprafaţă. Numai o singură înălţime muntoasă domină regiunea şi aruncă priviri suverane peste orizonturile de ape şi peste spinările de reptile gigantice ale insulelor Egadi (Aegades în antichitate), pătate de verdele închis al vegetaţiei şi de maroul stâncilor. Astăzi muntele se numeşte San Giuliano, iar poalele lui sudice sunt acoperite de marele port Trapani.
Pe culmea muntelui, încorsetat între ziduri înalte de piatră din epoca medievală, dăinuie cu semeţie şi plin de pitoresc oraşul Erice, stră-strănepotul anticului Eryx. Locul atât de măiestru apărat natural a atras din cele mai vechi timpuri locuirea umană.
Primii care au încercat să-şi apere existenţa pe vârful muntelui, nu mai înalt de 750 de metri altitudine, dar dominator, au fost locuitorii autohtoni ai Siciliei, cei ridicaţi din negurile sălbatice ale paleoliticului, sau neoliticului, locuitori numiţi de primii istorici drept elymi. Aceia împărţeau marea insulă împreună cu triburile înrudite ale sicanilor din partea apuseană a insulei şi cu ale siculilor, din partea ei răsăriteană.
Vajnicul munte Eryx, un adevărat balcon plăsmuit de natură pentru a stăpâni toate zările dimprejur, a servit de la începuturile locuirii nu numai ca loc fortificat de apărare ci şi ca loc sfânt închinat divinităţilor antice. Pe platforma stâncoasă cea mai înaltă, a dăinuit mai bine de un mileniu un templu renumit, venerat succesiv de valurile seminţiilor ce au stăpânit Sicilia. Prima construcţie a sanctuarului a aparţinut fenicienilor veniţi din răsăritul Mediteranei, navigatori şi negustori temerari ce au luat treptat în stăpânire ţărmurile bazinului apusean al mării, ieşind cu firavele lor corăbii chiar dincolo de „Coloanele lui Hercule“ în Oceanul Atlantic. După socotelile de acum acele lucruri se petreceau în preajma anului 1000 e.A.
Fenicienii nu aveau, precum grecii de mai târziu, obişnuinţa de a întemeia colonii stabile, ci numai baze trecătoare de negoţ şi iernare în ape prielnice şi mai ales pe coaste unde găseau colaborări cu locuitorii indigeni. Din trecerea lor peste ape şi pe lângă coastele Mediteranei apusene nu au rămas decât infim de puţine urme durabile ale civilizaţiei lor. Printre cele cu adevărat remarcabile se enumără puternica cetate-stat Cartagina şi monumentul sfânt de la Eryx, cuprins într-o locuire permanentă de la începuturi. Ei şi urmaşii lor de sânge, cartaginezii, au dedicat templul de pe munte zeiţei orientale Astarte, soţia zeului Baal.
De altfel cultul zeiţei Astarte a fost purtat, de ei şi de rudele lor, în toate ţinuturile cu locuire semitică din acele timpuri.
Imaginată ca o femeie tânără şi frumoasă, Astarte era în primul rând zeiţa dragostei, pentru care se practicau şi prostituări rituale. Mai era şi zeiţa războiului, a vânătorii şi procreaţiei. Fenicienii au ridicat templul de la Eryx gândind probabil că atât de departe de patrie, zeiţa cu puteri în ale războiului le va ajuta progresul şi stăpânirea locurilor bogate din această parte nouă de lume. Locurile şi apele străine ale Mediteranei de apus nu lăsau fenicienilor timpul şi înlesnirea de a apela la celelalte graţii ale zeiţei.
Când puterile Cartaginei, colonia lor prodigioasă, au devenit dominatoare în Mediterana apuseană, fenicienii veniţi din ţinuturile de baştină s-au văzut nevoiţi să se supună şi să-şi lase treptat, în mâna acesteia, toate bazele comerciale, toate aşezările întemeiate cu scopuri mai mult sau mai puţin stabile, toate căile maritime profitabile, toate relaţiile cu populaţiile indigene şi toate poziţiile întărite. Printre toate cele enumerate a intrat în stăpânirea Cartaginei şi muntele Eryx cu templul său. Locaşul sfânt s-a bucurat în continuare de aceeaşi veneraţie, fără a fi pângărit de practicile religioase sălbatice ale Cartaginei, practici ce presupuneau odioase sacrificii umane, care, pe lângă adulţi, în majoritate prizonieri de război, vizau şi mulţime de copii nevinovaţi, proveniţi din familiile de vază.
Dominaţia Cartaginei asupra mării din apus nu s-a bucurat prea mult de linişte. O altă seminţie de navigatori neînfricaţi şi-au îndreptat navele, încărcate cu familii cu tot, spre ţărmurile din apusul Mediteranei. Noii veniţi erau grecii, hotărâţi nu numai să facă comerţ profitabil ci şi să întemeieze noi cetăţi, noi locuiri temeinice asemănătoare celor de unde plecaseră. Aduceau pe punţile lor nu numai bravura sau experienţa de acasă, ci şi toată splendida lor credinţă bazată pe asemănarea dintre om şi divinităţi, pe valoarea centrală şi universală a fiinţei umane.
Confruntarea dintre noii veniţi (de la mijlocul sec. al 8-lea e.A) şi cartaginezi a fost dură, neiertătoare, lungă de secole şi cu victorii alternative. Grecii au ridicat totuşi o stavilă grea în faţa pretenţiilor de primi veniţi ale cartaginezilor, mai ales pe pământul Siciliei. Deşi numeric mai puţini, grecii s-au bazat totdeauna pe calităţile lor superioare de luptători, pe când Cartagina îşi organiza armate din mercenari de proastă calitate războinică, recrutate majoritar din populaţiile semi-sălbatice ale Africii de nord, din iberici şi din alte seminţii. Cartaginezii nu erau un neam de luptători deşi generalii şi ofiţerii armatei s-au recrutat din elita socială. Toţi războinicii proveniţi dintre ei şi toţi comandanţii s-au supus unei discipline severe, urmând evoluţii remarcabile.
La un moment dat, în anul 397 e.A, grecii au pus stăpânire şi pe Eryx. Nu pentru mult timp, dar suficient pentru a prelua grija templului de acolo şi de a-l dedica zeiţei lor Afrodita, zeiţă ce se asemăna cu orientala Astarte numai prin trăsăturile onorabile. După bunul şi tradiţionalul lor obicei, grecii au dat templului înfăţişarea proprie arhitecturii şi civilizaţiei egeene.
La mijlocul sec. al 3-lea e.A, Eryx-ul şi templul său au intrat în stăpânirea definitivă a romanilor, care, după un lung şi, uneori, indecis război, au alungat pentru totdeauna pe cartaginezi din Sicilia. Romanii nu cunoşteau jumătăţi de măsură în competiţiile lor teritoriale, aşa că aproape concomitent au sugrumat şi libertatea ultimelor mândre cetăţi greceşti din insulă.
Templul de la Eryx l-au consacrat zeiţei Venus, zeiţa lor omoloagă şi perfect asemănătoare, ca puteri şi calităţi, cu Afrodita grecească. In secolele de sfârşit ale antichităţii romane, templul de la Eryx a fost cunoscut drept Templul zeiţei Venus Erycina. Importanţa solitarului locaş s-a dovedit atât de mare încât au fost bătute chiar monede ale oraşului, monede ce aveau imprimate reliefuri cu aluzii la cultul Afroditei, iar unele dintre ele reprezentau însăşi templul.
Navigatorii din toate seminţiile ce treceau pe lângă acel colţ al Siciliei, invocau protecţia divinităţii din templu, asemănător celor care alunecau pe apele de la Cap Sunion, în vârful sudic al Aticei, dar unde se aduceau omagii lui Poseidon, zeul mărilor.
Este demn de amintit că marele Caesar, care, conform legendei, provenea dintr-o familie coborâtoare de la zeiţa Venus, purta un inel cu imaginea zeiţei Venus înarmată. De jur împrejurul imaginii divinităţii frumuseţii şi dragostei erau imprimate cuvintele: „Vincere şi possum nuda, quid arma generis?“ (Aşi putea învinge goală, dar dacă aşi purta arme?).
Templul de la Eryx, casă pământeană, înălţată de om, pentru frumoasele Astarte, Afrodita sau Venus, s-a bucurat de veneraţie nu numai în Sicilia, ci şi în Italia, sau Grecia tradiţională. Mult timp el a cunoscut abundenţa unor ofrande diverse şi a sclavelor dăruite de sicilieni, de populaţii îndepărtate, sau de cetăţi ce adorau zeiţa.
Grecii, care au ridicat cetăţi pe tărâmurile Siciliei, căutând să stăpânească cu pasiune cât mai mult din pământul ei, nu au lăsat, după un obicei ancestral, noile locuri fără izvoare de legendă. Deşi nu le-a aparţinut decât relativ puţin timp, ei au dat şi Eryx-ului o aură mitică.
Au atribuit fondarea singuraticului locaş eroului eponim, Eryx, cel ce fusese învins în lupta cu Herakles (Hercules). Conform relaţiilor lui Diodor din Sicilia, acel personaj, Eryx, era fiul zeiţei Afrodita şi a lui Butas. Tot lui i se atribuie de legenda greacă ridicarea templului dedicat mamei sale.
Thucidides a relatat o altă legendă. Conform aceleia, unii locuitori ai Troiei înfrânte au navigat până în Sicilia, atingând ţărmurile locuite de sicani. Prin unirea cu acei localnici au dat naştere unei alte populaţii străvechi, cea a elymilor, populaţie căreia i se atribuie iniţiativa fondării locuirilor de la Eryx şi Segesta apropiată. Dacă la Eryx vestigiile antice nu mai pot vorbi convingător, la Segesta geniul grecesc transpus în piatră a lăsat mărturii surprinzătoare.
Tot în adâncul imaginaţiei primare se pierde şi trecerea eroului legendar Enea (Aeneas) pe la Eryx. Prinţul troian nu ar fi putut rămâne rece la vederea templului, aşa l-a gratulat cu numeroase ofrande.
Exemplul lui a fost urmat mult mai târziu de stăpânitorii romani, care-l considerau pe Enea drept strămoş.
Dincolo de fardul legendelor greceşti, perpetuate de romani, adevărul este că poziţia invidiată de la Eryx a aparţinut la începuturi fenicienilor şi cartaginezilor. Târziu, în epoca lor de expansiune şi de agresivitate victorioasă, din timpul tiranului Dionysios I-ul „cel bătrân“, grecii din Siracusa au înfrânat o flotă cartagineză în apele Eryx-ului.
Victoria de atunci a strămoşilor săi a consemnat-o cu mândrie Diodor din Sicilia. Atunci la începuturile sec. al 4-lea e.A (397 e.A), cetatea Eryx s-a alăturat lui Dionysios I-ul, în lupta împotriva opresiunii neguroase cartagineze, murdărită de practica sălbatică a sacrificiilor umane. In acel moment, tiranul grec cu trupele lui formate numai din greci sicilieni şi ceva localnici, reuşise aproape să arunce în mare pe cartaginezi. Cu un an înainte el reuşise să distrugă cetatea cartagineză în extrema vestică a insulei, cetatea Motia (Motya) de pe insuliţa plasată în faţa oraşului Marsala de astăzi. Cu acea ocazie grecii se scăldaseră prima dată pe plajele Siciliei cu faţa spre apus.
Grecii nu au putut păstra cuceririle rapide din acel război, aşa că Eryx-ul a suferit curând şi din nou represaliile şi stăpânirea brutală cartagineză. Tiranul siracuzan a reuşit totuşi să revină pentru scurt timp şi să reia cetatea de vulturi de la Eryx.
Aşa cum spuneam, evenimentele şi-au găsit cea mai caldă rezonanţă în rândurile aşternute de istoricul de origine greacă, Diodor din Sicilia, istoric născut în orăşelul sicilian Agyrion. El a călătorit mult în spaţiul mediteranean şi a trudit sub cupola Imperiului Roman timp de 30 de ani, atât la Roma cât şi la Alexandria, lăsând posterităţii lucrarea Bibliotecă istorică, în 40 de cărţi.
După retragerea completă a siracusanilor, Eryx a redevenit, pentru un secol şi jumătate, bază militară importantă a Cartaginei. In anul 278 e.A, celebrul rege războinic al Epirului şi duşman al romanilor, Pyrrhus (Pirus), a cucerit pentru scurt timp cetatea, probabil cu colaborarea locuitorilor, sau a apărătorilor, sătui de opresiunea materială şi spirituală cartagineză.
Pyrrhus fusese chemat în ajutor de cetăţile greceşti din Sicilia, care se simţeau sufocate de presiunea forţelor cartagineze din insulă. El a întreprins o campanie fulminantă împotriva semiţilor cartaginezi, iar la plecare se spune că ar fi exprimat următoarea idee: Ce câmp ideal de bătaie las romanilor şi cartaginezilor.
Cele spuse s-au dovedit o prezicere genială, pentru că foarte curând avea să înceapă „primul război punic“ (264-241 e.A) război lung de peste două decenii care avea ca ţintă dominaţia Siciliei şi, mai pe larg, dominaţia în bazinul apusean al Mediteranei. Romanii îi numeau pe cartaginezi drept puni.
Pe fondul ameninţărilor provocate de un eventual război, în anul 268 e.A cartaginezii au sacrificat poziţia lor de la Eryx, considerând cetatea prea izolată în raport cu porturile Drepanon şi Lilybaeum. Populaţia civilă a fost mutată forţat pe malul mării.
Nu după multă vreme consulul roman Iunius a pus piciorul în Eryx, instalând acolo o garnizoană romană. Forţa armată romană, plasată între zidurile Eryx-ului avea menirea să supravegheze şi să pună în pericol oraşele punice de la mal de mare.
Incepând cu anul 247 e.A, Cartagina a încredinţat apărarea intereselor ei în Sicilia unui tânăr şi nobil ofiţer, plin de ardoare, care a primit repede, din partea trupelor, supranumele de „Fulgerul“. Dar lui Hamilcar Barcas, căci despre el este vorba, patria, condusă de o elită amorfă de comercianţi, nu i-a acordat decât un sprijin foarte restrâns, lipsit de consistenţa impusă de moment. Atunci se scurgeau ultimii ani ai „primului război punic“, ani în care ambele forţe beligerante dădeau semne de epuizare militară şi mai ales economică.
Perioada mohorâtă şi indecisă dintre anii 247-241 e.A, a cunoscut numai animaţia acţiunilor surpriză ale eroului Hamilcar Barcas, care ataca coastele italiene şi întreţinea un război de gherilă în jurul portului Panormos (Palermo)  şi a celorlalte poziţii romane de pe coastele de nord şi vest ale Siciliei.
Când presiunea armatelor romane, mult superioare, s-a îndreptat spre Drepanon şi Lilybaeum, Hamilcar Barcas s-a instalat în acropolisul de la Eryx-ul recucerit. Din acel cuib de păsări răpitoare a ţinut la respect legiunile romane ce încercau să lichideze orice rezistenţă cartagineză. In acei ultimi ani ai confruntării pentru Sicilia, Hamilcar Barcas a dus războiul aproape pe cont propriu, hrănindu-şi şi plătindu-şi ostaşii numai din prăzile de război smulse din zonele de ocupaţie romană.
După bătălia navală hotărâtoare din largul insulelor Aegades, în faţa Eryx-ului, romanii învingători au fost în măsură să impună condiţiile de pace, condiţii grele care cuprindeau părăsirea totală a Siciliei de către puni. Pentru tratativele de pace, bogaţii conducători ai Cartaginei au desemnat din partea lor tocmai pe Hamilcar Barcas, bravul războinic ce apărase cu dârzenie şi destoinicie ultimele posesiuni ale patriei sale în Sicilia.
Pentru Barcas, luptător implacabil şi ireconciliabil, participarea la predarea Siciliei a constituit o grea lovitură sufletească, o încălcare dureroasă a mândriei sale de războinic, care-i umilise până atunci pe romani. Dramatica situaţie în care s-a aflat, i-a întărit ura neîmpăcată faţă de sfidătorii inamici, ură care a dat roade incalculabile prin inteligenţa, talentul de mare conducător de oşti şi mâna înarmată a fiului său Hannibal.
După predarea Siciliei, Hamilcar Barcas nu s-a gândit decât la răzbunarea împotriva Romei. Fără a cere acordul conducătorilor închistaţi ai Cartaginei, s-a aventurat în Peninsula Iberică, unde a reuşit să închege un nou „imperiu“ terestru punic. Cu toate veniturile obţinute din exploatarea minelor iberice, din comerţ şi din tributuri a creat o nouă bogăţie a statului său, bogăţie pe care a îndreptat-o numai spre pregătirile militare.
Legenda spune că atunci când fiul său, Hannibal, a împlinit vârsta de 8 ani, l-a dus într-un sanctuar şi i-a cerut să jure că nu va avea linişte în viaţă până nu va pedepsi Roma şi până nu-i va nărui puterea.
Hannibal şi-a respectat jurămintele, reuşind să invadeze Italia timp de aproape două decenii, să umilească forţele romane pe propriul lor teritoriu şi să inducă groază în Republica Romană.
Războiul lui a primit numele de „cel de-al doilea război punic“, război purtat aproape total cu mercenari împotriva unei maşini de război cu mult mai multe resurse. In acea mare şi glorioasă aventură a vieţii sale, Hannibal nu s-a bazat decât pe resursele armate sigure din „imperiul punic spaniol“ fondat de tatăl său.
Din partea patriei sale, pe care o cunoştea puţin, deoarece îşi petrecuse copilăria şi tinereţea în Spania punică, nu a primit niciodată sprijinul moral şi material necesar. Aşa se face că în lunga perioadă cât a colindat şi umilit Italia nu a considerat că dispune de o armată capabilă să asedieze şi să cucerească Roma.
Probabil că dacă ar fi luat acea decizie, ar fi dat istoriei antice mediteraneene o altă turnură, una mai puţin deschisă spre fapte civilizatoare. Aceasta deoarece la acea dată conaţionalii săi, punii semitici, consumaseră orice speranţă într-o menire civilizatoare, putând ca prin concepţiile, credinţele şi lipsa lor de creativitate să devină o frână în calea progresului.
Pe acest fond al aprecierilor nu trebuie uitat de spus că Hannibal, tatăl său Hamilcar Barcas şi un lung şir de generali, sau războinici anteriori, s-au afirmat ca adevărate stele de demnitate şi bărbăţie pe cerul întunecat al societăţii semitice negustoreşti, implantată în nordul Africii, la Cartagina.
Pe timpul anilor cât a colindat Italia cu armata sa şi cu din ce în ce mai puţini din elefanţii cu care trecuse Alpii prin trecătorile înzăpezite, Hannibal a constituit, pe drept, motiv de groază pentru întreaga populaţie romană. Marele pericol era exprimat prin cuvintele: „Hannibal ante portas“ sau „Hannibal ad portas“ adică „Hannibal în faţa porţilor“ sau „Hannibal la porţi“.
Se spune că pe parcursul multor generaţii mamele romane îşi ameninţau copii zburdalnici, sau neascultători cu umbra temută a strălucitului Hannibal.
Probabil că pe timpul gloriosului război al fiului său, umbra lui Hamilcar l-a vegheat de pe culmea şi dintre meterezele de la Eryx, mulţumind zeiţei războiului.
După mai bine de două secole de stăpânire romană a Siciliei, sub domnia împăratului Tiberius (14-37e.A), locuitorii de la Segesta apropiată au primit învoirea să reconstruiască templul iubit de la Eryx, degradat de războaie şi de nepăsare.
Plinius cel Bătrân a consemnat un fapt inedit. In raport cu Roma învingătoare, cetatea Eryx a păstrat un statut special, statutul de oraş tributar, adică deosebit de cel al mulţimii de municipii sau colonii romane din Sicilia şi de aiurea.
Pe parcursul evului mediu timpuriu, falnicul Eryx a trecut treptat în uitare, alunecând spre decădere şi ruină. Abia sub stăpânirea normandă din sec. 12-13, muntele cu un trecut atât de convulsionat a atras din nou prin poziţia lui strategică. Ca urmare războinicii nordici au înălţat pe platforma cea mai înaltă a culmii un castel semeţ şi neguros, după asemănarea celor din ţinuturile lor de baştină, castel numit astăzi Castello di Venere (Castelul zeiţei Venus).
Ocupând locul vechiului templu al zeiţei frumuseţii şi dragostei castelul care încoronează astăzi platforma cea mai înaltă şi izolată a muntelui Eryx, a încorporat mari blocuri şi coloane de granit din edificiul antic.
De pe donjonul sfidător, de pe terasele, sau fortificaţiile castelului aproape milenar, precum şi din grădina vecină (Giardino del Balio) se deschid perspective încântătoare spre toate zările de uscat şi de mare. Localnicii spun că în zilele cele mai senine, de acolo se poate distinge la orizontul de miazăzi coasta africană a Tunisiei. Cu două milenii şi jumătate în urmă atmosfera era mult mai clară decât astăzi. Este de presupus că apărătorii puni, greci sau romani şi-au aruncat des privirile spre ţărmurile africane, ţărmuri prietenoase pentru primii şi ostile pentru ceilalţi.
Erice de astăzi a rămas în esenţă un oraş medieval cu casele întocmite numai din piatră, cu străduţe şi pasaje pavate cu acelaşi material, oraş încorsetat între ziduri de apărare milenare, înalte şi trainice, în trupul cărora se poate observa succesiunea stăpânirilor greacă, romană, bizantină, sarazină, normandă şi spaniolă. Despre primele fortificaţii grosiere feniciene zidurile nu dezvăluie mai nimic.
De la primii paşi pe caldarâmul dur şi rugos, numai de piatră, cu scurgerea apelor dirijată pe centrul străduţelor, uneori înguste ca nişte culoare, sau ca nişte calle veneţiene, ai senzaţia unei asemănări a oraşului cu austerul, singularul şi uimitorul San Gimimiano din mijlocul Italiei, peninsulare. La Erice lipsesc însă imensele turnuri placate cu piatră ce străpung cerul în oraşul toscan, turnuri ce zgârie cerul şi sfidează precauţia.
Peste tot, însă, tocăria vopsită, florile de la ferestre şi reclamele comerciale aruncă pete de culoare. Pe traseele urmate cu predilecţie de vizitatori se înghesuie magazine de artizanat, sau suveniruri, magazine de bijuterii în care domină „coralul de Trapani“, gelaterii, mici restaurante şi nelipsitele magazine siciliene cu ceramică smălţuită. Pe ulicioarele necomerciale, unde larma grupurilor de turişti se pierde, te urmăreşte invidios o tristeţe rece. Localnicii nu se manifestă năvalnic în tabloul general aşa cum se obişnuieşte în toate aşezările italice, sau siciliene. Se pune întrebarea dacă nu este vorba de o tristeţe a epuizării istorice, sau de un temperament deosebit al trăitorilor din acest cuib uman, trăitori acomodaţi cu o atmosferă medievală.
Oraşul, totuşi surâzător sub soarele sudului, nu-şi pierde demnitatea de el ştiută, severă ca şi piatra. Căile lipsite de orice vegetaţie spontană îndeamnă pe trecător la păstrarea unei linişti de biserică, la o linişte evlavioasă.
Pitorescul ambientului nu poate fi conceput fără profilarea unor frontoane sau campanile de biserici străbune, cuprinse toate în cele mai imprevizibile poziţii, înghiţite de strânsoarea locuinţelor. Spaţiul ce    le-a fost atribuit este asfixiant de redus, cu excepţia celui din jurul „Bisericii mamă“, aflată într-o latură joasă a localităţii, în imediata vecinătate a porţii prin care se pătrunde între zidurile de apărare.
Privit de departe, de undeva de la înălţimea zborului pescăruşilor, Erice apare ca un covor îngheţat de piatră, aşternut pe o coastă a muntelui, covor pătat jucăuş de roş-cafeniul acoperişurilor de olane. Tăria şi trăinicia lui de astăzi pare a aduce omagiu unei lungi vieţuiri, unor strălucite fapte de arme şi unor personalităţi de la temeliile istoriei.
Paşii oricărui călător se îndreaptă fără renunţare spre punctele cele mai înalte ale oraşului spre acele puncte de unde se deschid perspective nesfârşite. Parcursul se încheie apoteotic pe zidurile, turnurile, sau în donjonul castelului normand.
Un tur liniştit pe lângă creneluri, sau pe punţi de lemn amenajate special în afara pereţilor de piatră înnegrită de vremuri, se transformă într-o reverie panoramică la orice oră din zi şi în orice anotimp. Toate amintirile unui trecut apus au rămas vii pe căile de stâncă, căi pe care te însoţesc umbrele celor mai distinşi bărbaţi ce au stăpânit, sau apărat memorabil emblematica înălţime. Odată cu ele poţi retrăi emotiv clipele lor de luptă sângeroasă, sau de cumpănă, te poţi exalta de gloria lor şi poţi fi străfulgerat de imaginile spasmodice ale unor timpuri tulburi, de un număr nesfârşit de jertfe mărunte şi anonime.
Minunăţia orizontului circular, sprijinit pe munţi, câmpii sau mare, induce întrebarea legitimă dacă generaţiile de străjeri şi comandanţi antici, sau medievali, ai locului au avut timpul şi sensibilitatea să guste priveliştile încântătoare dimprejur, sau aveau suflete împietrite de cauzele indecise ale războaielor. Este foarte greu să-ţi imaginezi astăzi nivelul de sensibilitate estetică, sau măcar de percepţie al unor ostaşi abrutizaţi din generaţiile mult prea îndepărtate, cu toate că natura a rămas constant de darnică pe parcursul secolelor, sau a mileniilor. Nimeni nu poate intui, să vorbească, sau să descrie sentimente pe care nu le-a trăit. Jur-împrejur vieţuirea şi pasiunile oamenilor nu au reuşit să schimbe decât infim natura primitivă şi sălbatică.
Pe lângă meterezele castelului normand, sau pe lângă cele ale fortificaţiilor oraşului, durate pe buza unor prăpăstii adânci, într-o singurătate cufundată în tăcere, peisajul grandios şi nemişcat dobândeşte, odată cu apusul soarelui, o trăsătură nespus de melancolică, de misterioasă.
Acolo sus, pe căile de rond ale apărătorilor iscoditori, mi-au răsunat din amintiri acordurile „Dansului macabru“ de Saint Saens şi m-au lăsat pradă unor viziuni ivite din zborul imaginaţiei. Prea multe, prea mândre, energice, netemătoare, sângeroase şi, în acelaşi timp, evlavioase, pentru a le aminti în afara trăirilor intime.
Populat cu acele umbre sub cerul de foc, străvechiul Eryx îşi dezvăluie întreaga vrajă şi glorie. In ceaţa imaginaţiei, peisajul oricărui trecut apare nedesluşit şi ireal. Numai contururile lui cele mai apăsate devin cu adevărat perceptibile, fermecătoare, stranii şi tulburătoare. Visarea scoate la iveală o cetate nălucă şi tainică, necunoscută nimănui din cei de azi, o cetate de fum, una dintre cele ce s-au suprapus cândva peste culmea Eryx.
Ca orice vis, totul este spulberat de cea mai lină adiere de sub razele arzătoare, de orice rănire a liniştei înconjurătoare, sau din propriul cuget.
Sub zidurile castelului Venerei, sau, sub cele mai largi, ale întregului Eryx, abisurile se deschid în toate părţile, continuate de întinderi pestriţe ale câmpiei, sau de aşternuturile azurii de mare. Pe lângă aprigele fortificaţii dinspre apus, vremurile mai noi au lăsat liberă creşterea unei păduri răcoroase ce luptă cu succes împotriva celei mai teribile tiranii ce a stăpânit vreodată Sicilia, tirania soarelui torid.
Spre nord privirea mângâie feeria a unui ţărm zdrenţuit de creste maronii tăioase, la poalele cărora valurile mării eterne se înverşunează să acopere cu dantele albe efemere ţancuri dure şi hotărâte.
Erice nu este numai un cap de ţară siciliană ci şi unul al bătrânei Europe, cap care naşte nostalgii oricărui călător. Este un avanpost de uscat trainic cu faţa spre apus marin nesfârşit, care seamănă mult cu Cabo da Roca, promontoriul cel mai vestic al Portugaliei şi al Europei spre Atlantic. Acolo stă de strajă un obelisc, iar aici în Sicilia un întreg oraş. Pe obeliscul din Portugalia sunt săpate cuvintele lui Camoes, cuvinte ce pot fi considerate emblematice şi pentru Erice: „Aqui - Onde a terra se acaba e o mar comeca“ (Aici - Unde un pământ se sfârşeşte şi o mare începe).
Bastionul uman de la Eryx este tulburător pentru toţi cei sensibilizaţi de mărturiile istoriei şi de minunăţiile naturii, pentru toţi cei îndrăgostiţi de simboluri, pentru toţi cei ce percep suprapunerile vremurilor şi împlinirea lor cu destinul şi necuprinsul. La Eryx îţi doreşti să te fi născut cu aripi.
                                                                 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu